•  حکایت دو بازرگان خراسانی از گلستان سعدی

گوینده : خسرو شکیبا

دریافت فایل صوتی

  • داستان لبخند

گوینده : امیر محمد زند

دریافت فایل صوتی

  • حکایت تو بر اوج فلک چه دانی چیست از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • داستان از خانه دلت چه خبر 

گوینده : پیام بخشعلی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت سنگها را بسته و سگها را رها نموده اند  از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت همسایه از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین