• حکایت اندرون از طعام خالی دار 

 دریافت فایل صوتی

  • حکایت نگویند از سر بازیچه حرفی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت چو پیروز شد دزد تیره روان

دریافت فایل صوتی

  • حکایت عابدی را پادشاهی طلب کرد

دریافت فایل صوتی

  • حکایت نه به استر بر سوارم نه چه اشتر زیر بارم

دریافت فایل صوتی

  • حکایت  دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع

 دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین