• حکایت لی مَعَ اللهِ وَقتٌ لا یَسَعنی از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت من آنم که من دانم،از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت نبیند مدعى جز خویشتن را

دریافت فایل صوتی

  • حکایت ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی،کین ره که تو میروی به ترکستان است،از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت چند  تن از روندگان

دریافت فایل صوتی

  • حکایت اخلاق درویشان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین