• زندگینامه شهید محمد جواد صادقی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید صفدر علی توده زارع اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید علی زنگنه اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید علی سلیمانی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید علی اصغر شیرینی نژاد اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید غلام عباس شاه حسینی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی