• وصیت نامه شهید حمید رضا اوجانی اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید یدالله کلهر اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید حمید روستایی اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید امید علی آموخت اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید محسن اوجانی اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  •  وصیت نامه شهید مهدی شرع پسند اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی