• زندگی نامه شهید مهدی شمس اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگی نامه شهید رحیم شیرپیشه اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگی نامه شهید داوود شیخی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگی نامه شهید امین صاحبی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید محمد رسول شهبازی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید علی بابازاده مقدم اعزامی از کرج

دریافت فایل صوتی