• زندگینامه شهید علی سلیمانی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید علی اصغر شیرینی نژاد اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید غلام عباس شاه حسینی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگی نامه شهید مهدی شمس اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگی نامه شهید رحیم شیرپیشه اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگی نامه شهید داوود شیخی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی