• گزارش زباله نریزیم

دریافت فایل صوتی

  • آموزش تفکیک زباله

دریافت فایل صوتی

  • آموزش بازیافت زباله

دریافت فایل صوتی

  • آموزش حجم زباله 

دریافت فایل صوتی

  • از زباله های الکترونیکی بترسید

زباله های الکترونیکی شامل ابزار و وسایل اطرافمان هستند که باید نسبت به آن ها مسئوایت پذیر باشیم زیرا بعضی از آن ها  دارای مواد خطرناک و سرطان زا هستند.

دریافت فایل صوتی