• مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش مدیریت پسماند به شهروندان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص روز جهانی بدون پلاستیک

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برگزاری استارتاپ ویکند  

دریافت فایل صوتی

  • بازیافت

گویندگان : امین ضیایی و زهره قائمی زاده

دریافت فایل صوتی

  • نکاتی در مورد بازیافت

گویندگان : زهره قائمی زاده و امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص هفته محیط زیست و اختتامیه نخستین جشنواره کاریکاتور با موضوع تفکیک از مبدأ زباله

دریافت فایل صوتی