• مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص هفته محیط زیست و اختتامیه نخستین جشنواره کاریکاتور با موضوع تفکیک از مبدأ زباله

دریافت فایل صوتی

  • بازیافت چیست

گویندگان : امین ضیایی و زهره قائمی زاده

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برگزاری جشنواره کاریکاتور

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح جدید تفکیک از مبدا پسماند  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص روز زمین پاک

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اجرای طرح جمع آوری اسباب بازی های اضافی 

دریافت فایل صوتی