• تاریخچه ضرب المثل خر بیار و باقالا بار کن

دریافت فایل صوتی

  • تاریخچه ضرب المثل شانس خرکی

دریافت فایل صوتی

  • تاریخچه ضرب المثل باید پدرش را پیش چشمش آورد 

دریافت فایل صوتی