• ریشه ضرب المثل دوغ و دوشاب

گویندگان:امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • آموزش روشهای برای مدیریت وقت جهت کسب موفقیت

گویندگان: امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • خطرناک ترین وضعیت شهر، شهروندان بی تفاوت 

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی