• خبرهای طنز در60 ثانیه

گوینده:احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • طنز دخانیات

دریافت فایل صوتی

  • شعرخوانی طنز

گویندگان : امین ضیایی و فاطمه نیکزاد

دریافت فایل صوتی

  • ایستگاه طنز شهری

گویندگان:امین ضیایی و فاطمه نیکزاد

دریافت فایل صوتی

  • خبرهای طنز در 60 ثانیه

گوینده احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • شعرخوانی طنز

گویندگان : امین ضیایی و فاطمه نیکزاد

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین