• طنز نگران نباشید

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

  •  اخبار طنز 60 هزار ثانیه

گوینده:احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • اندر حکایات طنز

دریافت فایل صوتی

  • لطیفه های ریزه  میزه

دریافت فایل صوتی

  • طنز تغییر شکل

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

  • طنز دود

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین