• مصاحبه آقای شریفی ر‌ییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی معاون اداری و مالی منطقه 7 شهردای کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای سلطانی مقدم مدیرعامل سازمان عمران و نو سازی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای جمشیدی معاون خدمات شهر منطقه 12 شهردای کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای رحیمی مدیرطرح ساماندهی بافتهای فرسوده شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای زین العابدین مدیر عامل سازمان پسماند با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین