وبسایت رادیو اینترنتی مدیریت شهری شهرداری کرج به دستور سرپرست روابط عمومی شهرداری کرج قطع می باشد
به علت عدم پرداخت مطالبات طراح و پشتیبانی